All
 
HomePortalSearchRegisterLog in
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM _ Khóa Cấp Tốc Cấp Bằng ĐHSP Mon Dec 08, 2014 1:32 am
[�] Cần CHứng Chỉ Giám Sát An Toàn Lao Động _ Nên Học Ở Đâu? Mon Dec 08, 2014 1:30 am
[�] Tắm trắng 1 lần hiệu quả ngay Sat Jul 16, 2011 8:34 am
[�] Tour du lịch miền Trung Thu Jul 14, 2011 8:35 am
[�] Đề thi vào 10 môn Toán 2011 (chính thức) Thu Jun 23, 2011 1:14 am
[�] Đề thi vào 10 môn Ngữ văn 2011 (chính thức) Wed Jun 22, 2011 3:56 am
[�] (vietnamnet)7 người ăn mày nổi tiếng nhất thế giới Wed Jun 15, 2011 12:56 am
[�] [Nhật ký] Du lịch bụi Cambodia-Sihanouk Ville 1/2011 : di chuyển Wed Jun 15, 2011 12:49 am
[�] Đề thi thử vào 10 năm 2011 môn Toán (mới) Tue Jun 14, 2011 7:57 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn Sun Jun 12, 2011 10:45 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn TIẾNG ANH Sun Jun 12, 2011 10:40 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn TOÁN Sun Jun 12, 2011 10:30 pm
Search
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Forum

Share
 

 Học bổng du học Singapore

Go down 
AuthorMessage
phuongduhoc10
New member
New member


Posts : 9
Join date : 2010-07-28

Học bổng du học Singapore Empty
PostSubject: Học bổng du học Singapore   Học bổng du học Singapore Icon_minitimeWed Jul 28, 2010 7:06 pm

[b]
[/b]


[b][color=blue] Công ty Baltic cam k?t không thu phí d?ch v?,
t? l? visa ??m b?o 100% [/color][/b]


[b][i][color=#FF9900][font=&quot]T? ngày 30/07 ??n 30/08/2010,
t?i V?n phòng Công ty T? v?n Du h?c Baltic - 19 Tr?n Phú s? di?n ra tu?n l? t?
v?n du h?c [/font][/color][/i][/b][b][i][color=#FF9900][font=&quot]Singapore[/font][/color][/i][/b][b][i][color=#FF9900][font=&quot]. Trong tu?n l? này, các
b?n h?c sinh, sinh viên s? có c? h?i ???c tìm [/font][/color][/i][/b][b][i][color=#FF9900][font=&quot]hi?u nh?ng thông tin và th? t?c nh?p h?c t?i các tr??ng ?
Singpore, ??ng th?i nh?n nh?ng su?t h?c b?ng giá tr? lên ??n 70% giá tr? h?c
phí[/font][/color][/i][/b]

[b][b][color=red]1, H?c b?ng 70% t?i EASB - [/color][/b][b][color=red]Top 3[/color][/b][b] [/b][b][color=red]H?c vi[/color][/b][b][color=red]?n T?
th?c t?t nh?t Singapore[/color][/b][/b]
[color=black]H?c vi?n qu?n lý ?ông Á (EASB) là t? ch?c ???c B? Giáo D?c Singapore
công nh?n và ???c x?p h?ng là T? ch?c Giáo d?c có ch?t l??ng cao. Tr??ng ??t
??y ?? các ch?ng nh?n SQC và ch?ng nh?n CaseTrust - Ch?ng nh?n b?o v? quy?n l?i
sinh viên Qu?c t?. V?i s? phát tri?n nhanh chóng nh? ch?t l??ng các khóa h?c,
cho ??n nay EASB ?ã tr? thành m?t trong ba h?c vi?n t? th?c l?n nh?t và uy tín
hàng ??u t?i Singapore
(theo nghiên c?u c?a Edupoll n?m 2008/2009, www.asiaone.com).[/color]


[color=black]EASB liên k?t v?i tr??ng
??i h?c Queen Margaret (QMU) và ??i h?c Wales (UWIC) thành l?p 2 khu h?c xá t?i
Singapore - ?ây là 2 tr??ng ??i h?c Anh Qu?c ??u tiên thành l?p chi nhánh t?i
Singapore và giúp EASB tr? thành tr??ng duy nh?t ? Singapore có hai khu h?c xá
ch?t l??ng qu?c t?, ??m b?o cung c?p ??y ?? ?i?u ki?n h?c t?p hi?n ??i nh?t cho
sinh viên c?a mình.[/color]


[color=black]EASB c?ng ???c bình ch?n
là H?c vi?n hàng ??u v? ch??ng trình Qu?n tr? Du l?ch & Khách s?n theo kh?o
sát c?a Edupoll n?m 2008/2009.[/color]


[b][color=black]H?c b?ng:[/color][/b][color=black] EASB dành t?ng các su?t
h?c b?ng tr? giá [b]70%[/b] h?c phí toàn b?
[b]khóa h?c[/b] [b]??i h?c 2,5 n?m[/b] cho các h?c sinh ?ã t?t nghi?p PTTH v?i ?TB trên
8,0 và ch?ng ch? IELTS 6.0.[/color]


[color=black]Ngoài ra h?c
sinh còn nh?n ???c các su?t h?c b?ng [b]3.00
SGD[/b] cho các khoá h?c [b]Ti?ng Anh, C?
nhân, Th?c s? [/b]khi ??ng khóa h?c t?i EASB
[/color]


[b][color=red]2. H?c vi?n
Phát tri?n qu?n lý Singapore - MDIS[/color][/b][b] [/b]

???c thành l?p n?m 1956, H?c viên phát tri?n qu?n lý Singapore là m?t trong
nh?ng H?c vi?n phi l?i nhu?n ??u tiên ???c thành l?p vì s? nghi?p h?c t?p su?t
??i t?i Singapore. Là m?t trong 3 t? ch?c ??u tiên ???c c?p ch?ng nh?n ch?t
l??ng Singapore (SQC) c?a chính ph? c?p cho các T? ch?c giáo d?c t? (PEO’s),
MDIS luôn ??a ch?t l??ng lên m?c tiêu hàng ??u. V?i các ch??ng trình h?c tiêu
chu?n ???c các ??i tác chính th?c ch?p nh?n, h?c viên theo h?c t?i MDIS có c? h?i
nh?n ???c b?ng t?t nghi?p có uy tín c?a các tr??ng trên th? gi?i nh? các tr??ng
??i h?c t?i Anh Qu?c.

[b]• Các ch??ng trình ?ào t?o:[/b] Ti?ng
Anh, Trung c?p, Cao c?p, Cao ??ng, Cao ??ng nâng cao, C? nhân, Th?c s? và Ti?n
s?. ??c bi?t MDIS còn có ch??ng trình m?i là: A level va O level dành cho h?c
sinh h?c h?t l?p 9 t?i Vi?t Nam.

• Các chuyên ngành ?ào t?o: Qu?n lý kinh doanh; Marketing; Th??ng m?i qu?c t?;
Công ngh? thông tin; Truy?n thông ??i chúng; Tài chính k? toán, ngân hang; Du
l?ch và qu?n tr? khách s?n……
[color=red]
[b]3. H?c vi?n APMI [/b](Asia Pacific Management Institute)[/color]
Thành l?p n?m 1989, h?c vi?n Qu?n lý Châu Á Thái Bình D??ng là nhà cung c?p các
ch??ng trình và d?ch v? giáo d?c v? qu?n lý và h?c t?p giáo d?c ch?t l??ng lâu
dài. ???c ?i?u hành b?i Kaplan APMI t? n?m 2005, h?c vi?n ?ã ???c chuy?n tên
thành Kaplan Higher Education nh?m nh?n
m?nh s? sát nh?p c?a mình vào m?t trong nh?ng t?p ?oàn giáo d?c l?n nh?t Th?
gi?i - Kaplan Inc v?i v?n ??u t? 2.6 t? USD s? h?u b?i công ty truy?n thong
Washington.


APMI là m?t trong nh?ng t? ch?c giáo d?c t? th?c ??u tiên có danh hi?u
Singapore Quality Class ( SQC - PEO ) v? kinh doanh gi?i, ???c phong t?ng b?i
U? Ban C?i Cách và Hi?u N?ng có tiêu chu?n
(SPRING) và U? Ban Phát tri?n Kinh t? c?a Singapore.

• [b]H?c b?ng:[/b] APMI dành các su?t h?c
b?ng 5.000 SGD, 7.500 SGD và 10.000 SGD cho nh?ng h?c sinh gi?i ??ng ký ch??ng
trình ??i h?c và Th?c s?


• Các ch??ng trình gi?ng d?y t?i APMI
Kaplan: Ti?ng Anh, Cao ??ng, C? Nhân, Th?c S?

[b]• Các chuyên ngành ?ào t?o[/b]: Qu?n lý
Kinh doanh; Tài chính; Qu?n lý, Marketing, V?n t?i, Qu?n lý thông tin, Qu?n tr?
kinh doanh, Qu?n lý h?u c?n và dây chuy?n cung ?ng.
- C? nhân kép chuyên ngành: Qu?n tr? du l?ch khách s?n và qu?n lý marketing,
Công ngh? Games và Khoa h?c máy tính, H? th?ng thông tin th??ng m?i và Khoa h?c
máy tính.
[color=red]
[b]4. H?c vi?n Informatics[/b][/color]


Thành l?p n?m 1983, Informatics là
m?t trong nh?ng t? ch?c cung c?p d?ch v? giáo d?c l?n nh?t ? Châu Á. V?i m?t
m?ng l??i toàn c?u g?m 351 trung tâm ? 58 n??c Châu Á, Trung ?ông, Châu Phi và
nh?ng khu v?c khác, Informatics cung c?p các ch??ng trình t? c? b?n ??n ??i
h?c, sau ?h v? Công ngh? thông tin và Kinh doanh

Informatics ?ã ??t ???c gi?i th??ng
c?a t? ch?c giáo d?c t? nhân v? l?p h?c ch?t l??ng c?a Singapore; gi?i th??ng
Nhãn hi?u vàng do ?em l?i cho các công ty trong n??c và Trung Qu?c s? công nh?n
trong vi?c xây d?ng t?t nhãn hi?u cho công ty; ISO 9001-2000 ???c trao b?i Ban
Tiêu chu?n và N?ng su?t c?a Singapore v? h? thong qu?n lý ch?t l??ng trong vi?c
thi?t k? khóa h?c và kh? n?ng truy?n ??t

Các tr??ng ?H ??i tác:


-
Northumbia University (Anh Qu?c)


-
Oxford Brookes
University (Anh Qu?c)


-
University of Portsmouth (Anh Qu?c)


-
University of Wales (Anh Qu?c)


Và các ??i tác trong ngành[b]: IBM, Symantec và H?c vi?n Qu?n lý d? án
(PMI)[/b] là nh?ng t? ch?c hàng ??u trong ngành Công ngh? thông tin, giúp ?em
l?i cho sinh viên l?i th? trong c?nh tranh

[b][color=red]5. ??i h?c James Cook Singapore (JCU)[/color][/b]


Là tr??ng ??i h?c duy nh?t c?a chính ph? Úc ?óng t?i Singapore
t? n?m 2003. V?i ch??ng trình ?ào t?o gi?ng nh? t?i Úc, sinh viên ? ?ây ???c
h??ng ch?t l??ng cao không khác gì t?i JCU t?i Úc. JCU c?ng ??t ?? tiêu chu?n
giáo d?c c?a Singapore nh? Casetrust, SQC…[color=black]Bên c?nh
?ó, JCU Singapore c?ng chú tr?ng mang ??n cho sinh viên m?t môi tr??ng h?c t?p
hi?n ??i, ti?n nghi và vô cùng thú v?. Ph??ng ti?n Internet ???c trang b? toàn
tr??ng v?i máy tính xách tay cá nhân cho t?ng sinh viên theo h?c h? c? nhân
ho?c th?c s?, h? th?ng sách chuyên ngành, h? th?ng máy chi?u cho t?ng phòng
h?c.[/color]


*[b] Nh?ng ?u ?i?m khi h?c t?i James
Cook Singapore:
[/b]


- [b][color=black]Ti?t
ki?m ???c chi phí h?c t?p[/color][/b][color=black] vì không có th?i
gian ngh? hè, th?i gian h?c ng?n l?i, Chi phí cho h?c t?p không cao nh? ? Úc[/color]


[color=black]- JCU là m?t trong nh?ng tr??ng n?m trong danh sách ???c
c?p ch?ng nh?n EPEC b?i B? Nhân l?c Singapore
(Employment Pass Eligibility Certificate), và do v?y sinh [b]viên có th? xin c?p th? Social
Visit Pass
?? ? l?i tìm ki?m vi?c làm[/b] t?i Singapore.[/color]


[color=black]- Sinh viên h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh [b]có th? h?c thêm b?ng kép mà không ph?i tr?
thêm h?c phí[/b].[/color]


[color=black]- Th? t?c làm [b]visa
thu?n l?i[/b][/color]


[color=black]- JCU Singapore dành nhi?u ?u ?ãi cho sinh viên Vi?t Nam nh?: [b]t?ng laptop, t?ng phí n?p ??n.[/b][/color]


[color=black]- Có h?c b?ng hai môn h?c cho h?c sinh xu?t s?c (tr? giá
kho?ng t? 3.000 - 4.000 S$).[/color]


[color=black]- V?i nh?ng sinh viên ch?a ?? ?i?u ki?n ti?ng Anh ??u
vào, tr??ng có các khóa ?ào t?o v?i các c?p ?? khác nhau.[/color]


[color=black]- H?c [b]th?c s?
không yêu c?u kinh nghi?m[/b] làm vi?c…[/color]


* Các ch??ng trình ?ào t?o: [b]Ti?ng Anh[/b]; [b]D? b? ??i h?c[/b]; [b]C?
nhân[/b] (2 n?m);[b] Th?c s? [/b](1
n?m)


[b][color=red]6. TMIS - Vi?n qu?n tr? du
l?ch Singapore[/color][/b][b] [/b]

TMIS là h?c viên ???c tài tr? 100% t? Hi?p h?i Du l?ch l? hành Singapore
(NATAS). S? m?nh c?a TMIS là nâng cao trình ?? chuyên môn, d?ch v?, tính hi?u
qu? c?a ngành th??ng m?i du l?ch L? hành. Ngoài vi?c cung c?p các ch??ng trình
?ào t?o cho các công ty du l?ch, TMIS còn r?t n?ng ??ng trong vi?c cung c?p các
khoa h?c và ch??ng trình ?ào t?o v? du l?ch cho t?t c? các ??i t??ng ? Singapore.

Các khóa h?c c?a TMIS ???c chính th?c công nh?n b?i các h?c vi?n có uy tín. ??i
ng? giáo viên có nhi?u kinh nghi?m và trình ?? chuyên sâu. TMIS ???c trao t?ng
ch?ng nh?n CaseTrust và ch?ng nh?n SQC – PEO công nh?n v? ch?t l??ng ?ào t?o
cao

• [b]Các ch??ng trình ?ào t?o:[/b]
- D? b? Ti?ng Anh 6 tháng


- Ch?ng nh?n k? n?ng v? du l?ch 1 n?m
- Cao ??ng du l?ch l? hành 1 n?m
- C? nhân kinh doanh qu?n tr? du l?ch 3 n?m

[b]• Các môn h?c:[/b] Nh?p môn du l?ch l?
hành; Qu?n lý khu du l?ch; Marketing trong du l?ch; Nghiên c?u du l?ch; Kinh t?
h?c; Qu?n lý tài chính; Qu?n lý ngu?n nhân l?c; Giao ti?p kinh doanh
[b][color=red]7. ??i h?c Raffles[/color]
[/b]Raffles International College [color=blue]([u][url=http://raffles-international-college-hanoi.edu.vn/cms/]http://raffles-international-college-hanoi.edu.vn/cms/[/url])[/u][/color]
là tr??ng chuyên v? gi?ng d?y các ngành Qu?n Tr? Du l?ch & Khách s?n, Kinh
doanh, Tài chính ngân hàng,... Tr??ng Raffles liên k?t v?i nhi?u tr??ng ??i h?c
có uy tín ? Anh, Úc nh? University of Wales, University of Bradford, Edith
Cowan University, Curtin Technology University... nh?m cung c?p cho Sinh viên
qu?c t? các ch??ng trình giáo d?c ch?t l??ng cao, c?p nh?t và các b?ng c?p Qu?c
t? t? Cao ??ng, C? nhân ??n Th?c s?. Tr??ng có m?t t?i nhi?u thành ph? l?n nh?
Sydney (Úc), Auckland (Newzealand), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Kuala Lampua
(Mã Lai), Hong Kong, Mumbai (?n ??), Mông C? và Vi?t nam.


[b][color=#33CCCC]H?c sinh có th? h?c t?i Vi?t Nam, Singapore ho?c Úc[/color][/b]


[b]CÔNG TY T? V[/b][b]?N DU H?C BALTIC [/b]
19 Tr?n Phú, Ba ?ình, Hà N?i
?T: 04.7337174 - 7336370 - 090 4459991- 0945450948


Yahoo/Skype : phuongduhoc/
trangbiesco
Email: [url=mailto://baltic@viettel.vn]baltic@viettel.vn[/url]
Web: [url=http://www.biesco.com.vn/]www.biesco.com.vn[/url]


[img]https://2img.net/h/i894.photobucket.com/albums/ac143/nhatle2010/mail.jpg[/img]
Back to top Go down
 
Học bổng du học Singapore
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Diễn đàn trường THCS Hiếu Giang :: Cafe :: Mua bán-Rao vặt-
Jump to: